THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ Các đơn vị thành viên Các công ty con
       CÁC CÔNG TY CON
I. Các Tổng công ty do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:
Các Tổng công ty đã thành lập:

1. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng (28 công ty con, 03 công ty liên kết trên 20% vốn điều lệ)
2. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (26 công ty con)
3. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng (27 công ty con)

Các Tổng công ty:
1. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Hạ Long (Dự kiến sắp xếp 14 công ty con, 02 công ty liên kết trên 20% vốn điều lệ)
2. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Dự kiến sắp xếp 23 công ty con, 01 công ty liên kết trên 20% vốn điều lệ)
3. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang (Dự kiến sắp xếp 09 công ty con, 02 công ly liên kết trên 20% vốn điều lệ)
4. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Đông Nam Bộ (Dự kiến sắp xếp 18 công ty con)
5. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Tây Nam Bộ (Dự kiến sắp xếp 37 công ty con, 02 công ty liên kết trên 20% vốn điều lệ)
6. Tổng công ty Hàng hải Vinashin (Dự kiến sắp xếp 13 công ty con, 02 công ty liên kết trên 20% vốn điều lệ)
7. Tổng công ty Khoa học công nghệ Vinashin (Dự kiến sắp xếp 18 công ty con, 05 công ty liên kết trên 20% vốn điều lệ)
8. Tổng công ty Tài chính Vinashin (Dự kiến sắp xếp 04 công ty con)
9. Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Vinashin (Dự kiến sắp xếp 35 công ty con)

II. Các Tổng công ty cổ phần, công ty cổ phần; các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
1. Tổng công ty cổ phần Thép Cửu Long Vinashin (Dự kiến thành lập, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ, có 14 công ty con thuộc Tổng công ty)
2. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
3. Công ty cổ phần Cơ khí chính xác Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
4. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
5. Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
6. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và Xe máy Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
7. Công ty cổ phần Đầu tư Kansai Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 53% vốn điều lệ)
8. Công ty cổ phần Container Vinashin - TGC (Công ty mẹ nắm giữ 55% vốn điều lệ)
9. Công ty TNHH 1TV Thép Cái Lân Vinashin (Sẽ chuyển thành công ty cổ phần - Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
10. Công ty TNHH Songsan - Vinashin (Công ty mẹ 51% vốn điều lệ)
11. Công ty TNHH Thiết bị Hàng hải Macgregor Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ)
12. Công ty TNHH Nội thất tàu thuỷ Sejin Vinashin (Công ty mẹ nắm giữ 53,1% vốn điều lệ)