TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ Đoàn thể & Hiệp hội
       ĐOÀN THỂ & HIỆP HỘI

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

10/18/2011 9:22:13 AM

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có 58 tổ chức cơ sở Đảng, bao gồm 37 Đảng bộ (03 Đảng bộ Tổng Công ty được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 34 Đảng bộ cơ sở) và 21 Chi bộ cơ sở với 5.396 đảng viên, đóng trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước từ Quảng Ninh đến Cần Thơ.

 
 
Sau khi Nghị quyết số 14 Hội nghị TW 5 Khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” được quán triệt, học tập, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, việc kiểm tra đôn đốc thường xuyên của UBKT Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy Đảng đã nhận thức đầy đủ, cụ thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và những nội dung kiểm tra, giám sát mà cấp ủy phải thực hiện; về công tác tổ chức bộ máy; về đội ngũ cán bộ cũng như chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng.

Trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn, hầu hết các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Nội dung  từng cuộc kiểm tra đã bám sát nhiệm vụ chính trị theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đều tăng sau các năm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 3 năm (2008-2010) như sau: 

- ủy ban kiểm tra các cấp: Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 04 trường hợp; kiểm tra 457 tổ chức cơ sở Đảng, giám sát 183 tổ chức cơ sở Đảng.

- Cấp uỷ các cấp: Kiểm tra 220 tổ chức Đảng, giám sát 164 tổ chức Đảng trực thuộc.

-  Thi hành kỷ luật 65 đảng viên.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và bài học kinh nghiệm

Về ưu điểm:

Qua hơn 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 14 Hội nghị TW 5 Khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” cho thấy: vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, vai trò trách nhiệm của UBKT, của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra được nâng cao, đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, khắc phục một bước những biểu hiện hữu khuynh, né tránh, coi nhẹ công tác kiểm tra, kỷ luật đảng. Hầu hết các cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ và từng năm đảm bảo thiết thực, chất lượng. Từng bước khắc phục tình trạng khoán trắng công tác kiểm tra, giám sát cho UBKT. Định kỳ hàng quý, duy trì chế độ cấp ủy nghe UBKT báo cáo để chỉ đạo kịp thời.
 
 

Hạn chế tồn tại, nguyên nhân:

Đối với đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tập đoàn

- Do các tổ chức đảng hoạt động phân tán, trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước từ Quảng Ninh đến Cần Thơ, nên việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thường lồng ghép cùng Hội nghị tổng kết công tác Đảng hàng năm của Đảng bộ, chưa tổ chức được hội nghị chuyên đề, nên các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở không có điều kiện trực tiếp tham gia, trao đổi về những mặt đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế .

- Chưa phát huy hết vai trò của các ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn được phân công phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng theo khu vực

- Cấp ủy và UBKT các cấp chưa tích cực thực hiện việc kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Chưa chú trọng kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: tài chính, đầu tư…, dẫn đến tình trạng còn có đảng viên chưa thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với Cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở

- Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của đảng, nên việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết cũng như các Quyết định, Quy định của Bộ Chính trị, UBKT TW về công tác kiểm tra, giám sát còn yếu. Chưa thực sự nghiêm túc chấp hành quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng, coi công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của UBKT do vậy không thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, hoặc nếu thực hiện thì còn sơ sài, không đúng quy trình kiểm tra, giám sát.

- Hầu hết các đồng chí trong Cấp ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trong các doanh nghiệp đều kiêm nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo chủ yếu về chuyên ngành kỹ thuật, thời gian phải tập trung nhiều cho SXKD, nên thời gian dành cho công tác đảng nói chung trong đó có việc quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, các văn bản của TW, của Đảng ủy Cấp trên còn hạn hẹp. Những vi phạm của đảng viên không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời đã làm giảm lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của hầu hết các Đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, còn Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc có xây dựng nhưng chưa đạt yêu cầu.

- ủy ban Kiểm tra của một số Đảng bộ chưa chủ động tham mưu giúp cấp ủy  trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát. Việc thi hành kỷ luật đảng viên còn vi phạm nguyên tắc, thủ tục (tỷ lệ biểu quyết, không gặp gỡ đảng viên trước khi quyết định kỷ luật, không có biên bản công bố quyết định kỷ luật). Cá biệt có tổ chức cơ sở Đảng còn nể nang, né tránh trách nhiệm trong việc thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở khi phải thi hành kỷ luật đối với cán bộ chủ chốt của đơn vị sinh hoạt tại Chi bộ.
 
 

Bài học kinh nghiệm

- Để việc triển khai, thực hiện nghị quyết thực sự hiệu quả, các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hiểu rõ và làm tốt công tác kiểm tra giám sát, cũng chính là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lựa chọn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, lập trường quan điểm, công minh, khách quan, năng lực công tác, tinh thông về nghiệp vụ, tâm huyết với nghề.

- Chăm lo chế độ chính sách, khen thưởng động viên kịp thời những tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Chu Xuân Lai

UVTV Đảng ủy Tập đoàn Vinashin

 

 

Có tất cả 0 lời bình cho bài clip này
0
Họ tên     
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Trang tiếp