TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ Đoàn thể & Hiệp hội
       ĐOÀN THỂ & HIỆP HỘI

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng

11/8/2011 9:00:39 AM

           Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã xác định: công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo sự dân chủ trong đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của đảng cầm quyền.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp.

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng đã được tiến hành thường xuyên và liên tục, hệ thống tổ chức đảng các cấp ngày càng vững mạnh, chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi bộ, đảng bộ chưa thực sự vững mạnh toàn diện, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm giảm lòng tin của quần chúng, nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém đó là công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng chưa được tiến hành thường xuyên. Việc kiểm tra, giám sát chưa bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị.

Do công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng thực hiện không tốt nên thiếu thông tin, thậm chí một số chi bộ yếu kém, sa sút mà đảng uỷ cấp trên không biết, không chỉ đạo uốn nắn kịp thời. ở nhiều chi bộ, chi ủy làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu đoàn kết nhất trí, công việc đình trệ, không duy trì được nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Cũng từ đó nảy sinh đơn thư khiếu nại tố cáo, đơn thư nặc danh, gây thắc mắc, nghi ngờ trong cán bộ công nhân viên chức. Cá biệt có cấp ủy đến khi xảy ra sự việc, đảng viên, cán bộ công nhân viên thắc mắc phản ứng nhiều mới tiến hành công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Thậm chí có đảng uỷ còn coi nhẹ công tác, hoặc kiểm tra, giám sát chiếu lệ hình thức, mang tính chất đối phó. Kết thúc kiểm tra song không có văn bản kết luận, không có biện pháp xử lý, nên dẫn đến tình trạng phức tạp, cán bộ công nhân viên tiếp tục khiếu kiện kéo dài, thậm chí khiếu kiện vượt cấp, khó giải quyết triệt để.

Để tiếp tục khẳng định vị trí hạt nhân lãnh đạo chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng cần phải có bước chuyển biến, đổi mới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng các hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trên các lĩnh vực; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, sử dụng cán bộ. 

Thứ ba, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cho từng giai đoạn và cho cả nhiệm kỳ, định rõ lịch kiểm tra, giám sát định kỳ, nội dung, cách thức tiến hành và đối tượng kiểm tra, giám sát. Đảng ủy cấp trên cần có kiểm tra, giám sát đột xuất đối với những chi bộ có vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh. Nội dung kế hoạch đó phải được báo cáo trong đảng bộ, trong cấp ủy.

Thứ tư, không chỉ tiến hành kiểm tra, giám sát cấp dưới, đảng ủy cần đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi uỷ, chi bộ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ cũng phải có kế hoạch, kế hoạch đó phải được xây dựng sát với mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, phải có chương trình, thời gian, nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể. Ngoài kiểm tra, giám sát theo kế hoạch còn cần kiểm tra, giám sát bất thường. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành đúng nguyên tắc, đúng hướng dẫn của cấp trên. Việc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát ở cấp chi uỷ, chi bộ một cách thường xuyên và chất lượng sẽ giúp cho công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy thuận lợi hơn và có hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.

Thứ năm, việc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải bám nguyên tắc sinh hoạt đảng, các quy định trong Điều lệ Đảng, tránh tình trạng nể nang, cảm tính, không dám phê phán, đánh giá và kết luận thiếu công minh, chính xác. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát chi bộ cơ sở, trước hết phải kiểm tra toàn diện công tác của chi ủy bao gồm: hồ sơ, sổ sách, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ, từng năm, từng tháng của bí thư chi bộ, của các chi ủy viên, sổ danh sách đảng viên, sổ biên bản, sổ tài chính, các hồ sơ lưu ở chi bộ…, nhằm mục đích đánh giá, nhận xét việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp trên, nghị quyết của chi bộ đối với chi ủy nói chung, các chi ủy viên nói riêng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy phải căn cứ vào kế hoạch cụ thể của chi bộ, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ rõ cái làm được, làm đúng, làm sai và xác định trách nhiệm cụ thể đối với chi uỷ viên. Về nội dung kiểm tra, cần phải quan tâm đến nề nếp sinh hoạt, công tác phát triển đảng viên, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác văn hóa - xã hội, công tác chính sách, công tác mặt trận, đặc biệt là công tác quản lý hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở... Hiện nay, đảng viên, cán bộ công nhân viên chức hay thắc mắc nhiều, phần lớn là do quản lý hành chính yếu, quản lý kinh tế - tài chính nhiều bất cập, có biểu hiện tham ô, lợi dụng chức, quyền.

Thứ sáu, phải chấm dứt tình trạng kiểm tra, giám sát chiếu lệ, không bao che cho những cá nhân, tập thể chi uỷ sai phạm. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành minh bạch, công khai và đúng nguyên tắc, cần phải đánh giá đúng thành tích cũng như đánh giá chính xác mức độ sai phạm, quy rõ trách nhiệm và đề nghị xử lý nghiêm minh. Những sai phạm cần phải được chỉ rõ, chấn chỉnh kịp thời, không nương nhẹ, kéo dài sự tha hóa gây mất ổn định trong cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Kết quả kiểm tra, giám sát cần được thông báo công khai trong chi bộ, đảng bộ và toàn thể cán bộ công nhân viên chức của đơn vị. Làm cho cán bộ, công nhân viên và người lao động hiểu Đảng, tin Đảng và phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được phân công với hiệu quả cao nhất.

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật về tình hình nội bộ tổ chức cơ sở đảng hiện nay, tìm ra các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Những vấn đề trên nếu giải quyết tốt chính là tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng./.

        Chu Xuân Lai

        ủy viên Ban Thường vụ

        Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn

 

Có tất cả 0 lời bình cho bài clip này
0
Họ tên     
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Trang tiếp